การเกี่ยวข้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

 

 

                                            

 

 

 

ทุ่งนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีทำนาหว่านหลังจากหว่านประมาณร้อยสิบวันต้นข้าวจะมีรวงข้าวที่เมล็ดข้าวมีสีเหลืองพลับพลึงบ่งบอกชาวนาว่าถึงเวลาที่ต้องทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ในอดีตชาวนามีเครื่องมือเก็บเกี่ยวเป็นเหล็กโค้งครึ่งวงกลมที่เรียกว่าเคียวเกี่ยวข้าว ชาวนากำด้ามเคียวในมือที่ถนัดรวบต้นข้าวรวมไว้ในกำมืออีกข้างก่อนดึงด้ามเคียวเข้าหาตัวเองเพื่อตัดต้นข้าวแล้วกองรวมไว้เป็นกองๆเพื่อมัดรวมเป็นฟ้อนแล้วขน หาบไปที่ลานรอการหนวดข้าวหลังการเก็บเกี่ยวทั้งทุ่ง

          ปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๑ ชาวนานั้นได้นำเทคโนโลยี่มาใช้ในการประกอบอาชีพการทำนาฃึ่งเป็นไปตามการพัฒนาของประเทศทำให้ชาวนามีความสะดวกและรวดเร็วในการประกอบอาชีพ

          รถเกี่ยวข้าวเป็นการนำเครื่องจักรกลที่ได้ประดิษฐ์มาใช้ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวทั้งหมดซึ่งหน้าที่ของรถเกี่ยวข้าวคือเครื่องจักรกลบนรถแทรกเตอร์ที่ขับไปในทุ่งนาที่มีข้าวสุกพลับพลึงเพื่อรวบรวมเม็ดข้าวไปส่งให้รถทุก รถเข็นข้าวเพื่อนำไปขายที่โรงสี หรือที่รับจำนำข้าวของรัฐบาล