วิทยุโรงเรียนในยุคดิจิตอล (School Radio in Digital Era)

                             การส่งสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

 

                            

                   วิทยุชุมชนโรงเรียน

 

                                                                วิทยุชุมชนโรงเรียนเป็นวลีที่ประกอบด้วยสามคำคือ วิทยุ(Radio) ชุมชน (Community) และ โรงเรียน (School) โดยแต่ละคำมีความหมายที่ชาวบ้านเข้าใจดังนี้

                                วิทยุ (Radio) หมายถึง เครื่องรับวิทยุที่ใช้รับคลื่นความถี่วิทยุที่ส่งมาในอากาศในระบบคลื่นเอเอ็ม เอฟเอ็ม ช็อตเวฟ (AM/FM/SW) ซึ่งมีสถานีวิทยุที่มีเครื่องส่งวิทยุในการกระจายสัญญาณวิทยุออกไปในอากาศเพื่อส่งเสียงของผู้ส่งไปยังผู้รับผ่านทางคลื่นวิทยุ

                                ชุมชน (Community) หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกัน เช่น หมู่บ้าน ตำบล วัด โรงเรียน ฯลฯ

                                โรงเรียน (School) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ดำเนินการด้วยครูเป็นผู้สอนและมีนักเรียนเป็นผู้เรียนโดยเด็กนักเรียน (Student) ต้องไปโรงเรียน (School) เพื่อเรียนหนังสือจากครู (Teacher)

                   วิทยุชุมชน (Community Radio) หมายถึง วิทยุที่แพร่กระจายคลื่นโดยสถานีส่งวิทยุที่ตั้งในชุมชนเพื่อสมาชิกในชุมชนที่มีเครื่องรับวิทยุสามารถรับฟังเสียงที่ส่งไปจากสถานีวิทยุชุมชน (Community Radio Station)

                   วิทยุโรงเรียน (School Radio) หมายถึง เครื่องรับวิทยุที่นำมารับคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากสถานีวิทยุโรงเรียนหรือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฟังเสียงทางเครื่องรับวิทยุโดยมีครูวิทยุเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

                                วิทยุชุมชนโรงเรียน (School Community Radio) หมายถึง วิทยุชุมชน (Community Radio) ที่เป็นของโรงเรียน (School) ที่ตั้งอยู่ในชุมชนและดำเนินการสถานีวิทยุส่งโดยครูในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในโรงเรียนและเพื่อการศึกษาของชุมชนด้วย

                               

                               

 

                             สถานีวิทยุชุมชนโรงเรียน

                                                หลักการและเหตุผล:  วิทยุเป็นอุปกรณ์สื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์มาสำหรับการติดต่อถึงกันโดยเริ่มแรกส่งสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุในรูปของรหัสมอส (Morse Codes) ดิดดาดิด   ดิดดิดดาดา ดาดาดิดดา ฯลฯ และได้มีการส่งคลื่นเสียงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ต่อมาโดยรูปแบบของการผสมหรือปรุง (Modulation) คลื่นเสียงเข้ากับคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency) ที่นิยมกันทั่วไป มี สองแบบคือ การปรุงคลื่นเสียงเข้ากับคลื่นวิทยุด้วยการเปลี่ยนแปลงทางความสูงของคลื่นวิทยุ (Amplitude Modulation, AM) และการปรุงคลื่นวิทยุทางความถี่โดยความถี่วิทยุจะเปลี่ยนไปตามความถี่ของคลื่นเสียง (Frequency Modulation, FM)  

                                                                สถานีวิทยุแบ่งออกตามชนิดของเครื่องส่งได้แก่ สถานีวิทยุAM และสถานีวิทยุFM โดยมีกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ฟังของสถานีวิทยุFM เป็นประชากรที่อาศัยอยู่รวมกันอยู่ในชุมชนหรืออยู่ในเมือง ส่วนสถานีวิทยุAM จะมีกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ฟังที่อาศัยอยู่ตามชนบทที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากสถานีส่ง

                                                                สถานีวิทยุชุมชน(Community Radio Station) ตั้งอยู่ในชุมชนและมีเครื่องส่งแบบเอฟเอ็ม (FM Transmitter) ซึ่งออกอากาศด้วยคลื่นความวิทยุในย่านคลื่นวิทยุความถี่ 88 -108 MHz และมีรัศมีออกอากาศไกลไม่เกิน 30 Km และมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนในการติดต่อสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุร่วมกันของชุมชน

                                                                สถานีวิทยุชุมชนโรงเรียน (Community-Radio-School Station) เป็นสถานีวิทยุเอฟเอ็มที่รัศมีการออกอากาศไม่เกิน 30 Km ที่ตั้งในโรงเรียนของชุมชนและมีการดำเนินการส่งกระจายเสียงโดยการจัดการร่วมกันระหว่างครูของโรงเรียนและองค์การบริหารของชุมชนเช่น อบต อบจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                วัตถุประสงค์:

1.    เพื่อใช้สถานีวิทยุของโรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในชุมชนในรูปแบบจัดการเรียนการสอนทางไกลทางผ่านเครื่องส่งวิทยุเอฟเอมกำลังส่งต่ำ ( Low Power FM Transmitter)

2.    เพื่อใช้สถานีวิทยุของโรงเรียนในการให้ความรู้ที่เผยแพร่ในเทคโนโลยี่สมัยใหม่เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมการเรียนการสอนในคอมพิวเตอร์ แก่ชุมชน        โดยครูของโรงเรียนทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือเป็นผู้จัดรายการ(DJ)

3.    เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเช่น ข่าวบริการของชุมชน  ข่าวเตือนภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ          

โครงสร้างองค์กร(Organization):

                   สถานีวิทยุชุมชนโรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาของชุมชนให้ก้าวทันกับความรู้ใหม่ๆที่เผยแพร่ในสังคมข้อมูลข่าวสาร เช่น อินเทอร์เน็ต ดาวเทียม โทรคมนาคม และสื่อดิจิตอล

                                การดำเนินการของสถานีวิทยุชุมชนมีการบิหารงานในรูปแบบคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุ  มีครูและองค์กรบริหารของชุมชนเป็นคณะกรรมการการศึกษาทำหน้าที่กำกับรายการที่นำเสนอผ่านทางสถานีและจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน

                                การจัดรายการที่เผยแพร่ออกอากาศทางวิทยุชุมชนโรงเรียนดำเนินการโดยครูที่มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่นำเสนอ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน

                                คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนมีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินเนื้อหารายการวิทยุโรงเรียนที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนโรงเรียน

 

                                                          ระบบการสอนผ่านวิทยุชุมชนโรงเรียน:

                                                                ระบบการเรียนการสอนเป็นการจัดระบบที่มีองค์ประกอบหลักได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน สถานที่จัดการเรียนการสอนหรือห้องเรียนในโรงเรียนและมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่จัดเตรียมไว้ในห้องเรียนเช่นกระดาน ไวท์บอร์ด เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อการสอนชนิดต่างๆ

                                                                 ระบบการเรียนการสอนผ่านวิทยุชุมชนโรงเรียนมีองค์ประกอบได้แก่ เครื่องส่งวิทยุFM กำลังส่งต่ำที่ตั้งในโรงเรียนและคอมพิวเตอร์เซอฟเวอร์เป็นอุปกรณ์ในการส่งสารจากครูผ่านนคลื่นวิทยุไปยังเครื่องรับวิทยุของนักเรียนที่สามารถรับสารทางเครื่องรับวิทยุFM หรือโทรศัพท์มือถือที่มีเครื่องรับวิทยุโดยนักเรียนสามารถเรียนได้ที่บ้านร่วมกับผู้ปกครองหรือสามารถเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มในชุมชน ยกตัวอย่างครูที่มีความชำนาญเนื้อหาในวิชาภาษาอังกฤษที่บรรจุไว้ในTabletต้องการสอนนักเรียนชั้น ป1 ที่ได้รับแจก Tablet ไปใช้ที่บ้านกับผู้ปกครอง ครูก็สามารถสอนเสริมในเวลาหลังเลิกเรียนในเนื้อหาวิชาที่บรรจุในTablet ให้เด็กชั้น ป 1 เรียนไปพร้อมกับผู้ปกครองจะทำให้เกิดการใช้เนื้อหาที่อยู่ในเครื่องTablet ในการเรียนการสอนของเด็กชั้น ป 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (thumhome@yahoo.com  www.thumhome.com)

 

 

                               

 

ThumHome        

 

                                   คลิกปุ่ม Stop เพื่อหยุดเพลง ASIA หรือกด Play เพื่อฟังเลง ASIA ผ่านระบบ Internet