คลื่นวิทยุ   www.thumhome.com
ดีดบ้าน ยกบ้าน เลื่อนบ้าน เพื่อปรับปรุงบ้าน แก้ปัญหาบ้าน น้ำท่วม บ้านต่ำ บ้านทรุด ช่างทำ 0872219188  0876806297

                          เทคโนโลยี่กับชาวบ้าน: ดีดบ้าน ยกบ้าน  โดยช่างทำ 0872219188 thumhome@yahoo.com                                                       

   ระบบการส่งคลื่นวิทยุจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องส่งที่ติดตั้งอยู่ที่สถานีวิทยุซึ่งแต่ละสถานีจะมีคุณสมบัติเฉพาะที่ไม่เหมือนกับสถานีอื่นคือความถี่ของแต่ละสถานีโดยสถานีวิทยุที่คุ้นเคยบนหน้าปัทเครื่องรับวิทยุทั่วไปจะมีสองแบบคือ AM และ FM โดยสถานีวิทยุAMจะมีความถี่ช่วง 550kHz ถึง1600 KHz ส่วนสถานีวิทยุFM นั้นจะมีความถี่อยู่ในช่วง 88 MHz ถึง  108 MHz ดังนั้นการที่จะเปิดเครื่องรับวิทยุฟังต้องเลือกแบบของสถานีก่อนแล้วเลือกหมุนหน้าปัทวิทยุให้เข็มไปชี้ที่ความถี่ของสถานีเครื่องส่งนั้น เช่น สถานี AM  819 KHz, AM891 KHz, AM 918 KHz, AM 1575 KHz, FM 88 MHz, FM 107 MHz  ผู้ฟังจะรับฟังสถานีวิทยุ AM ที่อยู่ไกลข้ามจังหวัดได้ส่วนสถานีวิทยุ FM นั้นจะรับฟังได้ในระยะใก้ลและส่วนใหญ่จะครอบคลุมในเฉพาะจังหวัดนั้นๆ................ทดลองฟังซิครับ

              วิทยุ( Radio) ตามความหมายของผมหมายถึงเครื่องรับวิทยุที่นับว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกประจำครอบครัวในชนบทที่ให้ความบันเทิงและข่าวสาร โดยเฉพาะในช่วงก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน ตำบล วิทยุ ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ความบันเทิงประจำครอบครัวที่ได้รับความนิยมมาก เพลงลูกทุ่ง ละครวิทยุ เป็นสิ่งบันเทิงที่หาได้จากวิทยุคลื่นเอเอม ผู้จัดรายการเพลงลูกทุ่งจะสื่อสารกับผู้ฟังด้วยการอ่านจดหมายของผู้ฟัง มิตรรักแฟนเพลงออกอากาศ ส่วนใหญ่เป็นจดหมายชิงโชค จดหมายขอเพลง ฟังแล้วก็ขอมอบเพลงให้คนอื่นด้วย เป็นกาจัดรายการเพลงที่นิยมในคลื่นเอเอม  เสียงเพลงจากคลื่นเอเอมจะไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเมื่อฟังในชนบทที่ไม่มีอุปกรณ์กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างอื่นใกล้เครื่องรับวิทยุ ดังนั้นการฟังเพลงจากวิทยุเอเอมในท้องไร่ท้องนาในอดีตก็ให้ความไพเราะพอพอกับการฟังจากเครื่องเล่นเทป และเครื่องเล่นแผ่นเสียง ที่เล่นที่สถานีส่งวิทยุเอเอม

           วิทยุเอฟเอม เรียกตามลักษณะการปรุงคลื่นหรือการผสมคลื่นเสียงเข้ากับคลื่นวิทยุ โดยคุณสมบัติของการปรุงคลื่นแบบเปลี่ยนแปลงทางความถี่นี้ จะรักษาความเหมือนเดิมของเสียงที่เครื่องรับวิทยุเอฟเอมได้เหมือนเดิมกับเสียงที่ส่งออกอากาศที่สถานีเครื่องส่ง และการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อเครื่องรับจะไม่มากเท่ากับที่เกิดขึ้นกับเครื่องรับวิทยุเอเอม แต่ระยะทางที่คลื่นเอฟเอมจะเดิมทางไปถึงเครื่องรับใก้ลกว่าการส่งคลื่นแบบเอเอม พูดอีกอย่างสถานีวิทยุเอฟเอมจะครอบคลุมพื้นที่การรับฟังในระยะใกล้ๆ ดังนั้นสถานีวิทยุเอฟเอมจึงนิยมตั้งอยู่ในเมืองและชุมชน ส่วนรายการส่วนใหญ่จึงตอบสนองความต้องการของคนเมือง รายการเพลงก็เป็นเพลงสมัยนิยม คุณภาพของเสียงเพลงจะใกล้เคียงกับแผ่น ซีดี หรือ เอมพีสาม ที่เล่นด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนรายการ รูปแบบรายการก็เป็นแบบเน้นความบันเทิงหรือสาระในชุมชนนั้นๆ ในสมัยปัจจุบันการเรียกร้องเสรีภาพการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแบบสังคมประชาธิปไตยทำให้เกิดการสื่อสารในสังคมหรือชุมชนโดยตั้งสถานีวิทยุเอฟเอมที่ดำเนินการโดยชุมชนจึงเรียกชื่อสถานีวิทยุว่า สถานีวิทยุชุมชนแล้วตามด้วยชื่อสถานที่ตั้ง จังหวัด หรือชื่อกลุ่ม

เทคโนโลยี่กับชาวบ้าน: การพัฒนาของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยสะดวกในชีวิตประจำวัน เกิดจากความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นต้องอาศัยหลักการที่จะต้องค้นหาคำตอบของปัญหาด้วยการทดลองและพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นจริงตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ และนี้เองที่ทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ผู้เรียนต้องมีความรักในเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้ จะว่ากันแล้วการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นต้องมีการทดลองที่ต้องอาศัยห้องทดลอง(Laboratory)ซึ่งจะมีที่โรงเรียนและมีการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ดังนั้นการพิสูจน์ก็มีขั้นตอนยุ่งยากเมื่อสามสิบปีก่อนแต่มาในยุคดิจิตอล(Digital) นี้ความเจริญในวิทยาการคอมพิวเตอร์ทำให้มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้นเช่นโปรแกรมที่จำลอง(Simulator)ต่างๆที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์

  เทคโนโลยี่เพื่อการศึก

  วิทยุ ( Radio)          วิทยุ Radio เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ electronic ที่ใช้ในการสื่อสารด้วยการส่งสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารที่อยู่ห่างไกลกันหลายกิโลเมตรด้วยการฝากสารที่ผู้ส่งไปในรูปแบบของเสียงโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ที่เรียกว่าคลื่นความถี่วิทยุ Radio Frequency ซึ่งคลื่นความถี่วิทยุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสงและยังสามารถเคลื่อนที่โดยไม่ต้องมีสื่อกลางคือสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในอากาศหรือแม้กระทั้งบรรยากาศที่ไม่มีอะไรเลยอวกาศ แต่จะไปได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความแรงของคลื่นวิทยุที่ถูกส่งออกอากาศด้วยสถานีส่งดังนั้นเมื่อผู้ส่งสารได้ไปฝากเสียงไว้ที่สถานีวิทยุเพื่อให้สถานีเครื่องส่งนำไปรวมกับคลื่นวิทยุในความถี่ของสถานีนั้นเสียงของผู้ส่งสารก็สามารถถูกพาไปส่งCarrierยังผู้รับสารด้วยความถี่วิทยุ carrier frequency ความถี่ของสถานีวิทยุนั้นเช่น สถานีวิทยุสราญรมย์มี ความถี่คลื่นพาห์ carrier frequency ที่ 1575 KHz ซึ่งเป็นความถี่วิทยุในย่านกลาง Medium Wave frequency โดยมีเครื่องส่งวิทยุ Radio transmitter อยู่ที่ ตำบล ระโสม อำเภอ ภาชี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และมีการจัดนำพาเสียงของผู้จัดรายการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทยมาผสมกับคลื่นวิทยุแบบเปลี่ยนแปลงความสูงของคลื่นวิทยุแบบแปลผันตรงกับความแรงของเสียงAmplitude Modulation หรือที่เราคุ้นเคยว่าเป็นสถานีวิทยุเอเอ็มAM นั่นล่ะครับ การส่งคลื่นเสียงไปกับคลื่นวิทยุของสถานีวิทยุสราญรมย์นี้ไปไกลครอบคลุมประเทศกลุ่มอาเซียนหลายประเทศ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เวียตนาม มาเลย์เซีย สิงค์โปร์ และครอบคุมผู้ฟังของประเทศไทยทุกภูมิภาค เนื่องจากสถานีวิทยุสราญรมย์ AM1575KHz มีกำลังในการส่งคลื่นสูงมากถึงล้านวัตต์ 1 Mwatts จึงทำให้คลื่นวิทยุของสถานีวิทยุสราญรมย์สามารถพาห์ carrier เสียงของโฆษกกระทรวงต่างประเทศไทยไปยังผู้รับสาร ผู้ฟังหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้และทุกครัวเรือนของประชากรประเทศไทยทั้งนี้ผู้รับสารจะต้องเปิดเครื่องรับวิทยุรับฟังน่ะซิบอกให้ !!!และต้องหมุนคลื่นTuneเครื่องรับวิทยุไปที่ความถี่ของสถานีที่ต้องการรับฟัง เช่น AM 1575 KHz ของสถานีวิทยุสราญรมย์เป็นต้น โดยสรุป วิทยุ Radio เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับส่งเสียงด้วยคลื่นวิทยุ Radio frequency

      เสียง Sound       เสียง Sound รับรู้ว่ามีผ่านทางหู Ear ที่เรียกว่าได้ยิน Hear เสียง Sound และจะรู้ว่าเสียงอะไรจากการฟัง Listen เช่น การฟังเสียงจากวิทยุ Listen to Radio และผู้ฟังจะตอบสนองหรือมีความพึงพอใจต่อเสียงที่ได้รับฟังอย่างไรก็อาจขึ้นอยู่กับสาร Message ที่อยู่ในเสียงนั้น เช่น ฟังเพลงทำให้ผู้ฟังเพลิดเพลิน ฟังข่าวทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น  การฟังเรื่องราวสาระความรู้ก็ทำให้ผู้ฟังเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวที่นำเสนอผ่านเสียงหรือผ่านคลื่นวิทยุต่างๆ