ไวน์ อำนวยสุข : เป็นไวน์ผลไม้ป่าได้แก่ หมากเม่า หมากส้มมอ หมากขามป้อม หมากว้า หมักด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อรักษาคุณภาพน้ำผลไม้โดย คุณแม่ สุขอำนวย  ประกอบจิตร ที่รักษ์ป่าไม้ บ้านป่าหนามแท่ง สว่างแดนดิน สกลนคร tel 0895055048 0812515105

                                                                                           

        ไวน์อำนวยสุข:  เป็นน้ำหมักผลไม้ที่มีอัลกอฮอล์ที่เกิดจากน้ำตาลที่ใช้ในกระบวนการหมัก  (Fermentation) เพื่อถนอมคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะวิตามินเช่น วิตามินซี   วิตมินบี และสารอาหารจากผลไม้ไว้ในขวดไวน์ผลไม้คล้ายการถนอมอาหารที่คุณแม่เคยทำมาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกขานว่าสาโท หรือกระแชร์และเมื่อเริ่มมีโครงการ OTOP สมัยไทยรักไทยคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยการหมักน้ำผลไม้ให้เป็นไวน์ด้วยวัตถุดิบผลไม้จากป่าไม้ในท้องถิ่นเช่น หมากเม่า หมากส้มมอ หมากขามป้อม หมากว้า จนได้ไวน์ผลไม้ป่าที่มีคุณค่าของฅนรักษ์ป่าที่ต้องการรักษาป่าไม้ในนาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้มี    ยา   อาหาร พลังงาน และที่อยู่อาศัยที่ได้จากต้นไม้ที่เติบโตตามธรรมชาติด้วยการไม่ทำลายต้นไม้ในนาเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วขายให้ได้เงินมาเลี้ยงชีพที่ต้องซื้อทุกอย่างแม้กระทั่ง อ๊อกซิเจนOxygen อากาศหายใจ ที่มีทั่วไปในธรรมชาติที่สามารถผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ที่ให้ผลไม้นำมาทำไวน์อำนวยสุข เช่น ต้นหมากเม่า ต้นส้มมอ ต้นขามป้อม ต้นว้า ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นมีทั่วไปในป่านาโคก ไวน์อำนวยสุข: ผลิตโดยคุณแม่สุขอำนวย เพื่อเก็บรักษาคุณสมบัติของผลไม้ป่าไว้ในขวดไวน์และขายเป็นเงินเกิดประโยชน์และคุณค่าจากการรักป่ารักต้นไม้ตามวิถีของฅนรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกครกรบ้านหนามแท่งใหญ่ รหัสทะเบียน 4-47-12-21/1-0047        ดีดบ้าน ยกบ้าน ช่างคิด 0879049896 ช่างทำ 0872219188  0812515105 ไวน์ อำนวยสุข 0895055048


 

.

ไวน์อำนวยสุข ผลิตจากผลไม้ป่า เช่น หมากเม่า หมากส้มมอ หมากขามป้อม หมากว้า

ไวน์ อำนวยสุข ผลิตโดยคุณแม่สุขอำนวย ที่บ้านป่าหนามแท่ง สว่างแดนดิน สกลนคร ได้แก่ ไวน์หมากเม่า ไวน์หมากส้มมอ ไวน์หมากขามป้อม ไวน์หมากว้า และไวน์กระเจี้ยบ